jutta weber
Jutta Weber is gediplomeerd zangeres en zangpedagoge.

Haar muzikale achtergrond is breed. Met viool als haar eerste instrument raakte zij vertrouwd met het spelen in orkesten en ensembles, en in samenspel met een pianist ontdekte zij ook de vrije improvisatie. Tijdens en (afgeronde) muziektherapieopleiding werd haar voorkeur voor de muzikale vakken boven de therapeutische steeds uitgesprokener. Zij heeft vervolgens een jaar piano gestudeerd en vele jaren een bloeiende pianolespraktijk gehad.

In diezelfde tijd ontdekte zij haar stem. Zij nam les in zang en koordirectie, dirigeerde en zong zelf in koren. Daarop volgde haar zangstudie, met lessen van Carolyn Watkinson en Ronald Klekamp.
Tegenwoordig zingt Jutta Weber solo in kerken en gevangenissen, en geeft zij huisconcerten. Zij heeft een privé lespraktijk.
locatie:  hartje Utrecht, 10 minuten lopen vanaf het station
contact:  

 

Er zijn allerlei goede redenen om op zangles te gaan:
  • Je hebt geen zangervaring, maar het lijkt je zo leuk om eens te kijken wat je met je stem kunt.
  • Je zingt in een koor en wilt je techniek verbeteren.
  • Je uit je graag door te zingen, maar loopt tegen technische of mentale belemmeringen aan.
  • Je wilt je voorbereiden op een auditie of een toelatingsexamen en wilt daarin goed begeleid worden.
In mijn lessen gaan concentratie, speelsheid en humor hand in hand. Goede techniek leer je aan de hand van oefeningen die beantwoorden aan wat je stem op dat moment nodig heeft.
Ik bied repertoire aan dat je kunt zingen, maar je kunt natuurlijk ook altijd zelf met voorstellen komen. Er is ruimte voor ieders persoonlijke affiniteit en smaak.

 

 

Jutta Weber heeft ervaring in het dirigeren van kleine koren en het begeleiden van solistische ensembles.

Het plezier en de uitdaging voor ensemblezangers zit hem in het creëren van een eenheid. Eenheid in klankkleur, dynamiek, timing, uitspraak, en ook in presentatie en expressie. Er zijn talloze manieren om die eenheid te bereiken, en zeker met kleinere ensembles zijn er verfrissende en inspirerende werkwijzen mogelijk.

 

 

Wanneer je een toelatingsexamen of auditie wilt doen, wordt alles wat je vocaal al kunt nog extra uitgediept en aangescherpt. Bovendien krijgen natuurlijk alle facetten rondom presentatie en overdracht aandacht: hoe sta je op het podium, waar kijk je na, hoe ga je om met onbekende akoestiek. Daarmee bezig te zijn is heel boeiend, en het bevrucht je zingen in heel veel opzichten.
Wie in dit soort situaties last heeft van stress, krijgt handvaten om daarmee om te kunnen gaan. Ik streef ernaar dat je ook in een beoordelingssituatie je plezier in zingen niet kwijtraakt.
jutta weber
Jutta Weber is a graduate singer and singing teacher.

Her musical background is wide. With violin as her first instrument she became familiar with playing in orchestras and ensembles, and she also enjoyed free improvisation with a pianist. During her (completed) music therapy education, her preference for the musical lessons above the therapeutic lessons got increasingly pronounced. She has studied piano for one year and had a thriving piano lessons practice for many years.

Around this time she discovered her voice. She took lessons in singing and choral conducting, conducted and sang in a choir herself. A vocal study followed, with lessons from Carolyn Watkinson and Ronald Klekamp.
Today Jutta Weber sings solo in churches and prisons, and she gives house concerts. In her classes, you can enjoy the music and the discovering of your voice. You will be guided with sound professional knowledge.
location:  Utrecht, a ten-minute walk from Central Station
contact:  

 

In an individual lesson, we focus on technique and repertoire.

Developing a good singing technique is not a dry or boring exercise. Singing technique simply means: Use your voice in a healthy way when singing.
You can learn this in a dynamic way, in a sequence of moving, singing, shouting and then focusing on more detailed aspects of breathing and speech. With such variety concentration will be easy and joyful. Over time, you discover more and more the interplay of breathing, posture and speech. Your voice can then freely sound in its full quality.

We choose the repertoire together. Proposals may come from both sides. About the song / the aria you sing, you can ask yourself questions. What is it about, who sings it when and in what setting and for whom, what do you want to tell with the song? By answering these questions your singing becomes more and more personal.
Also stylistic characteristics are discussed: how to match the performance with the music you sing?

 

 

Jutta Weber has directed several choirs and coached several smaller (solo) ensembles.

The fun and challenge for ensemble singers lies in creating unity. Unity in timbre, dynamics, timing, pronunciation, and also in presentation and expression. There are numerous ways to achieve this unity, and especially with smaller ensembles there are refreshing and inspiring ways to use.

 

 

If you want to do an audition or an admission exam, we deepen and sharpen your vocal capacities. Moreover, all aspects of presentation and transfer receive due attention: how doe you stand on the stage, where are you looking at, how do you deal with unfamiliar acoustics. This is very exciting aspect to deal with, and it fertilizes the singing in many ways.
Who is under stress in these situations, get tools to deal with it. We aim that you do not lose joy in singing in a situation where your skills are being assessed.
jutta weber
Jutta Weber ist diplomierte Sängerin und Gesangslehrerin.

Ihr musikalischer Hintergrund ist breit. Mit Violine als erstem Instrument spielte sie in Orchestern und kleineren Ensembles. In Zusammenarbeit mit einem Pianisten entdeckte sie auch die freie Improvisation. Im Laufe eines (abgerundeten) Musiktherapiestudiums wurde ihr Interesse an musikalischen (gegenüber den therapeutischen) Fächern immer stärker. Sie hat danach ein Jahr an der Musikhochschule Klavier studiert und danach einige Jahre intensiv Klavierunterricht gegeben.

In derselben Zeit entdeckte sie ihre Stimme. Sie nahm Unterricht in Gesang und Chordirigieren. Es folgte das Gesangsstudium bei Carolyn Watkinson und Ronald Klekamp.
Jutta Weber singt in Kirchen und Gefängnissen, und sie gibt Hauskonzerte. Sie gibt privat Gesangsstunden.
location:  Utrecht, a ten-minute walk from Central Station
contact:  

 

Es gibt viele gute Gründe, um Gesangsstunden zu nehmen:
  • Sie haben noch keine Erfahrung mit Singen, möchten aber gern einmal ausprobieren, was mit Ihrer Stimme möglich ist.
  • Sie singen in einem Chor und wollen Ihre Technik verbessern.
  • Sie wollen sich ausdrücken durch Gesang, begegnen dabei aber technischen oder mentalen Hindernissen.
  • Sie wollen sich vorbereiten auf ein Vorsingen oder eine Aufnahmeprüfung.
Meine Stunden kennzeichnen sich durch eine Atmosphäre von Konzentration, ohne dabei das Spielerische, Leichte und Humorvolle zu verlieren. Anhand von Übungen, die die Entwicklung Ihrer Stimme fördern, lernen Sie gute Technik.
Ich biete das Repertoire an, das Sie singen, und bin auch jederzeit offen für Vorschläge und Wünsche Ihrerseits. Geschmack und persönliche Affinität sind wichtige Faktoren bei der Wahl des Repertoires.

 

 

Jutta Weber hat Kammerchöre dirigiert und vokale Solo-Ensembles begleitet.

Die Herausforderung für Ensemblesänger ist es, eine Einheit zu werden: Einheit in Klangfarbe, Dynamik, Aussprache, und auch Ausdruck und Präsentation. Es gibt viele Wege, um das zu erreichen. Vor allem mit kleineren Ensembles sind viele erfrischende und inspirierende Arbeitsweisen möglich.

 

 

Wenn Sie eine Aufnahmaprüfung machen wollen, wird alles was Sie vokal schon können vertieft und präzisiert. Auβerdem sind selbstverständlich Aspekte der Präsentation Thema der Stunden: wie stehen Sie auf dem Podium, worauf richten Sie Ihren Blick, wie gehen Sie um mit unbekannter Akustik. Diese Aspekte zu untersuchen ist sehr interessant und bereichernd für Ihren Gesang.
Auch auf das Umgehen mit Stress in Situationen von Vorsingen oder Aufnahmeprüfung werden Sie in den Stunden vorbereitet. Mein Ideal ist es, daβ Sie auch unter Druck die Freude am Singen nicht verlieren.


realisatie: Bryk